BIJZONDERE REISVOORWAARDEN van Carolus Ski (Carolus/Prima Tours)

De Algemene reisvoorwaarden worden op een aantal punten aangevuld door bijzondere reisvoorwaarden die specifiek zijn voor elke reisorganisator, zie hierna volgend:

Artikel 1: Prijzen
1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.
2. De prijs is aangeduid: per persoon op basis van een standaard tweepersoonskamer.
3. De prijzen bevatten: de reis met vervoer zoals voorzien in het programma; de hotelkosten op basis van een standaard tweepersoonskamer; de maaltijden opgegeven in de brochure (zie desbetreffende prijstabel); de wegentaksen; plaatselijke verblijfstaksen; alle taksen en diensten in hotels en restaurants; BTW.
4. Niet-inbegrepen zijn: toeslagen vermeld in de prijstabel; persoonlijke uitgaven; dranken; facultatieve uitstappen: spektakels, inkomgelden, boottochten; reis- en annuleringsverzekering.
5. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
6. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt een dossierkost gerekend van € 50 per dossier + werkelijke kosten die een wijziging met zich meebrengt, waaronder o.a. 100% kosten voor uitgeschreven vlieg-, of treintickets en niet recupereerbare inkomgelden.
7.De gepubliceerde prijzen werden berekend te goeder trouw volgens de tarieven, bijdragen, taksen en wisselkoersen cfr. De bij elke reis aangegeven datums. Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen en van de brandstoftoeslagen of -kortingen na deze datum geven
geen aanleiding tot prijsverhogingen, noch –verlagingen.

Artikel 2: Formaliteiten
1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper worden medegedeeld. De reiziger zal er voor zorgen dat zijn persoonlijke documenten en zijn reisgoed voldoen aan de door binnen- en buitenlandse reglementen opgelegde voorwaarden inzake tolgrensformaliteiten: formaliteiten van sanitaire en financiële aard; het politiereglement e.a. bepalingen en dit voor de gehele duur van de gecontracteerde reis. De reisorganisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van de nodige, juiste reisformaliteiten of de niet naleving van de verplichtingen van de reiziger.
2. Minderjarige kinderen moeten in het bezit zijn van de vereiste documenten of een eigen paspoort bezitten. Wanneer ze niet samen met het gezinshoofd of hun voogd reizen, moeten zij houder zijn van een gelegaliseerd attest waarbij deze hen toelating geeft voor de reis.
3. Minder validen die alleen reizen, worden verondersteld de reis op eigen krachten te kunnen maken.
4. Iedere reiziger is verantwoordelijk voor zijn reisgoed en aangekochte souvenirs.

Artikel 3: Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een ‘property irregularity report’ invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar/boot dient een attest aan de begeleidende medewerker gevraagd te worden.

Artikel 4: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Artikel 5: Annulering door de reiziger
1. Annulering van de reis door de reiziger brengt volgende kosten met zich mee, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval, heirkracht of overmacht. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
- tot 60 dagen voor afreis:
20% van de reissom.
- vanaf 59 dagen tot 31 dagen voor afreis:
30 % van de reissom.
- vanaf 30 dagen tot 16 dagen voor afreis:
60 % van de reissom.
- vanaf 15 dagen tot 8 dagen voor afreis:
80 % van de reissom.
- minder dan 7 dagen voor afreis tot dag voor vertrek  of ingeval van afwezigheid bij vertrek:
100 % van de reissom.

Artikel 6: Wijzigingen door de reiziger

Bij iedere wijziging door de reiziger aan een definitief geboekt dossier worden wijzigingskosten aangerekend. Onder wijziging door de reiziger verstaan we: kamertype, opstapplaats, maaltijdregime, verzekering...
- tot 8 dagen voor vertrekdatum:
€ 25 per dossier + de werkelijke kosten die een wijziging met zich meebrengt, waaronder o.a. 100 % kosten voor uitgeschreven vlieg- of treintickets en niet recupereerbare inkomgelden.
- minder dan 8 dagen voor vertrekdatum:
€ 50 per dossier + de werkelijke kosten die een wijziging met zich meebrengt, waaronder o.a. 100 % kosten voor uitgeschreven vlieg- of treintickets en niet recupereerbare inkomgelden.
Wijzigen van ‘reiziger', ‘verblijf' of 'andere afreisdatum' betekenen annuleringskosten zoals voorzien in artikel 5.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang op de opstapplaats en eindigen aan de afstapplaats.

Artikel 8: Klachtenregeling
1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.
2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Turnhout bevoegd.

Artikel 9: Betalingen
Iedere inschrijving van een reis gaat gepaard met de betaling van een voorschot ten belope van 30% van de reissom, binnen de 14 dagen na reservatie. Uw voorschotbetaling geldt als bevestiging van uw boeking en als uw akkoord van de verstrekte wettelijk voorgeschreven standaardinformatie. Bij niet-naleving van deze voorwaarde behouden wij het recht de reis te annuleren. 1 maand en ten laatste 3 weken voor het vertrek moet het saldo vereffend zijn. Door de voorschotbetaling aanvaardt de reiziger de onderhavige algemene en bijzondere voorwaarden en erkent er kennis van te hebben genomen.

Artikel 10: Kortingen
Bij voorlegging van een huwelijksaankondiging, ontvangen bruid en bruidegom elk een korting van € 12,50 op een autocarreis van minimum € 300 naar keuze uit deze brochure. Deze korting is geldig tot maximaal 2 maanden na huwelijksdatum.
Voor kinderen: zie desbetreffende prijstabel; 3e en 4e persoon in een standaard tweepersoonskamer met bijzetbed (sofa, plooibed of extra bijzetbed): zie desbetreffende prijstabel.

Artikel 11: Allerlei
A. Opstapplaats
De reiziger moet zich met zijn bagage op de opstapplaats aanbieden binnen de termijnen vastgesteld door de organisator (zie rubriek opstapplaatsen). De reiziger wordt aansprakelijk gesteld voor alle eventuele schade en kosten die voortspruiten uit het niet naleven van deze regel.
B. Bagage
Max. toegelaten bagage: 1 reiskoffer per persoon 20 kg (afmetingen 60 cm hoogte/25 cm breedte/80 cm lengte) en 1 handbagage 6 kg. Let wel op! Een te grote handbagage gaat altijd ten koste van uw zitcomfort.
C. Terugbetaling niet gebruikte diensten
De terugbetaling van het bedrag voor niet gebruikte diensten gedurende de reis wordt alleen toegestaan, wanneer Carolus Ski zelf de terugbetaling krijgt.
D. Fouten in de brochure
Hoewel de prijzen in deze brochure met zorg zijn berekend, kunnen fouten voorkomen. We behouden ons het recht voor om deze fouten te corrigeren.
E. Parking
Carolus Ski zorgt voor parking, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of beschadigingen, van welke aard ook.
F. Dieren
Dieren zijn niet toegelaten op onze autocars.
G. Reizen met vliegtuig/bus/boot-combinatie
Luchthaven- en haventaksen: in de prijs van de reis begrepen cfr. de bij elke reis specifiek aangegeven datums; eventuele verhogingen of verlagingen na deze datum geven geen recht tot prijsverhogingen, noch -verlagingen. Luchtvaartmaatschappijen en luchthaven van vertrek of aankomst kunnen gewijzigd worden indien nodig.
H. Vervanging PremiumTours TopView of Luxe autocar
De reisorganisator heeft het recht een andere of bijkomende autocar in te schakelen, in geval van defect of andere gevallen van overmacht. Deze autocar zal een minimale norm hebben van 3 sterren. Afwijkingen inzake inrichting van de autocar geven geen recht tot annulering.
I. Zitplaatswisseling
Er wordt tijdens de reis niet van plaats verwisseld in de autocar.
J. Stiptheid bij vertrek
De autocar wacht maximum 5 minuten na het voorziene vertrekuur. Carolus Ski is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten bij het niet tijdig aanwezig zijn aan de afgesproken opstapplaats.
K. Europese Wetgeving rij- en rusttijden chauffeurs
Tengevolge de Europese Wetgeving op rij- en rusttijden van chauffeurs, ingegaan op 01/01/2007, zijn kleine programmawijzigingen niet uitgesloten. Onze reisleider zal u hierover informeren tijdens de reis.
L. Minimum aantal deelnemers
Onder toepassing van artikel 10, § 1, 1° van de algemene reisvoorwaarden geldt voor onze reizen een minimumbezetting van 50%. Afzeggingen van de reis worden uiterlijk 30 dagen voor de afreisdatum aan de reiziger gemeld.
M. Extra clausule reizen naar rode zones
“De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronaviruscrisis en die van invloed kunnen zijn op zijn reis, en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. Hij heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl). De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken”.
N. Verzekering
We raden al onze reizigers aan een bijkomende reisbijstandsverzekering te onderschrijven. De volledige tekst van de enige geldende verzekeringsvoorwaarden ligt ter inzage in ons kantoor of kan geraadpleegd worden via www.carolusski.be

Wij zijn lid van VVR, Vereniging Vlaamse Reisbureau's

Wij zijn verzekerd voor financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen

FOLDER LIGT TER INZAGE IN ONS KANTOOR


Garantiefonds Reizen
o.v.v. Metrologielaan 8
1130 Brussel
website: www.gfg.be

Verantwoordelijke uitgevers:

Jan en Marc Hoeks
Postelsesteenweg 27 te 2400 MOL
BTW BE 0431.025.933
Carolus Reizen BVBA,
Postelsesteenweg 27, 2400 Mol – Lic. 5421

Overname en nadruk verboden